close

Regulamin Sklepu Internetowego GOLMARK.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.0. Definicje użyte w dalszej części regulaminu:

GOLDMARK.COM.PL z siedzibą w Wejherowie przy ul. Weteranów 1 która jest wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wejherowa, o numerze NIP: 5880005669. Firma zarejestrowana jest w Urzędzie Statystycznym pod numerem REGON: 190011163, Numer rachunku bankowego:  który to podmiot jest sprzedawcą jak i również stroną transakcji dokonywanych na portalu handlowym www.goldmark.com.pl

www.goldmark.pl - portal handlowy prowadzony przez GOLDMARK.PL w języku polskim, w ramach którego dokonywane są transakcje sprzedaży , usług pośrednictwa sprzedaży produktów oraz dostaw związanych z transakcjami, utrzymywany przez GOLDMARK.COM.PL w domenie www.goldmark.com.pl,

Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i ich dostawy - usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego zapewniające Klientom możliwość zawierania umów kupna towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem portalu handlowego www.goldmark.com.pl

Sprzedawca - GOLDMARK.COM.PL  oferujący do sprzedaży Towary w ramach na podstawie odrębnej umowy usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i ich dostawy . Informacja o sprzedawcy dostępna jest w zakładce każdego towaru - KARTA PRODUKTU.

Klient - każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokonała Rejestracji i odwiedza platformę handlową www.goldmark.pl w celu dokonania zakupu towarów lub złożyła zamówienie drogą telefoniczna , sms bądź mail

Zamówienie – umowa sprzedaży zawarta przez Sprzedającego z Klientem za pośrednictwem portalu handlowego www.goldmark.com.pl, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

Dostawa – bezpłatna bądź płatna usługa dostarczenia Klientowi pod wskazany w zamówieniu adres przez GOLDMARK.COM.PL kupionego od sprzedawcy towaru na platformie handlowej www.goldmark.com.pl , wykonana na podstawie odrębnej umowy ze sprzedawcą. 

Dostawca – podmiot gospodarczy świadczący usługę dostawy na podstawie odrębnej umowy

Rejestracja - Wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie internetowej, poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonych przez niego: Loginu i Hasła;

Hasło - ustalony przez Klienta ciąg co najmniej pięciu znaków, wymagany wraz z Loginem do złożenia zamówienia w www.goldmark.com.pl

Login - ustalone przez Klienta, indywidualizujące go oznaczenie, składające się z nie więcej niż trzydziestu znaków i wymagane wraz z Hasłem do złożenia zamówienia w www.goldmark.com.pl

  

REGULAMIN - GOLDMARK.COM.PL

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta z portalu handlowego www.goldmark.pl oraz warunki świadczenia usług przez GOLDMARK.COM.PL na rzecz Klienta .

1.2. Warunkiem technicznym korzystania z portalu handlowego www.goldmark.pl jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz konta poczty elektronicznej.

1.3. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności portalu handlowego www.goldmark.com.pl   , niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Klienta obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.

1.4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na www.goldmark.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odczytanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

1.5. Złożenie zamówienia w www.goldmark.com.pl jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta,który zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

1.6. W momencie złożenia zamówienia w www.goldmark.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia.

1.6. www.goldmark.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą opublikowania go na www.goldmark.com.pl

1.7. www.goldmark.pl jest portalem handlowym w domenie goldmark.pl , która prowadzi sprzedaż towarów w sieci internet , Zamówienia można również składać telefonicznie lub sms pod numerem telefonu+48 58 746 36 08 bądź w formie zamówienia e-mail na adres sklep@goldmark.com.pl

1.8. GOLDMARK.COM.PL odpowiada za przebieg transakcji zamówienia towaru oraz jego dostawę z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody związane z dostawą

1.9. GOLDMARK.COM.PL gwarantuje oryginalność sprzedawanych towarów

1.10. GOLDMARK.COM.PL dokłada wszelkich starań, aby treści i dane dotyczące Towarów umieszczane w www.goldmark.pl były zgodne z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek  wątpliwości co do aktualności oferty, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Klient powinien kontaktować się GOLDMARK.COM.PL

1.11. Korzystanie przez Klientów z portalu handlowego www.goldmark.pl ma charakter nieodpłatny.

1.12. Ceny w www.goldmark.com.pl wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.

1.13. Wraz z każdym zamówieniem dołączany przez sprzedawcę jest paragon fiskalny

1.14. www.goldmark.pl nie sprzedaje towarów innym podmiotom gospodarczym do dalszej odsprzedaży.

1.15. Promocje na produkty ze www.goldmark.pl ograniczone są czasowo, ilościowo i kończą się z chwilą ich zmiany na portalu.

 

 PROCES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.16. Na podstawie otrzymanego  zamówienie GOLDMARK.COM.PL kompletuje towar bądź towary zgodnie z otrzymanym zamówieniem ,które wraz z dokumentem sprzedaży będą przesłane do Kupującego

1.17. Po otrzymaniu  skompletowanego zamówienia GOLDMARK.COM.PL na podstawie odrębnych umów przekazuję Dostawcy zamówienie,które ten dostarcza pod wskazane w zamówieniu adres przez Klienta

1.18. Zamówienia w www.goldmark.com.pl z bezpłatną dostawą są ograniczone wartościowo

1.19. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą oferującym towar na portalu handlowym www.goldmark.com.pl . Pełne informacje o Sprzedawcy dostępne są w zakładce KARTA PRODUKTU w każdej kartotece towaru na portalu handlowym www.goldmark.com.pl oraz w mailu potwierdzającym założenie zamówienia.

  

2. ZAKUP TOWARÓW

2.1. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe jego złożenie poprzez:

a) portal handlowy www.goldmark.com.pl , jako Klient zarejestrowany 
b) e-mail na adres sklep@goldmark.com.pl
podając w treści e-maila imię i nazwisko zamawiającego , adres dostawy oraz nazwę i numer zamawianego towaru i numer telefonu komórkowego osoby odbierającej zamówienie
oraz nazwę
c) telefonicznie : +48 58 746-36-08, podając w zamówieniu imię i nazwisko zamawiającego , adres dostawy oraz nazwę i numer zamawianego towaru

2.2. Zamówienie poprzez www.goldmark.com.pl polega na wybraniu towarów dostępnych w www.goldmark.com.pl . Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka, na bieżąco również może kontrolować wartość zakupów. Po podjęciu decyzji o zakupie, Klient w celu złożenia zamówienia, podaje swój Login i Hasło . Rejestracja ma na celu ułatwienie i skrócenie czasu składania kolejnych zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych Klienta. Wypełnienie formularza potrzebne jest do uzyskanie przez GOLDMARK.COM.PL danych niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży i ich dostawy.

2.3. Do składania zamówień nie jest wymagane zarejestrowanie się za pomocą formularza rejestracyjnego, umieszczonego na Stronie internetowej. Wypełnienie formularza potrzebne jest do uzyskanie przez GOLDMARK.COM.PL danych niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży produktów i ich dostawy.

2.4. Zamówienia za pośrednictwem www.goldmark.com.pl, e-mail , przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2.5. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

2.6. Klient ma prawo do anulowania zamówienia poprawnie złożonego w każdej chwili.

2.7. W przypadku anulowania zamówienia klient zobowiązany jest skontaktować się ze www.goldmark.com.pl telefonicznie .

2.8. www.goldmark.com.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień bez udostępnienia kontaktu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. O fakcie tym www.goldmark.com.pl powiadomi klienta niezwłocznie w formie wiadomości email jeżeli będzie istniała taka możliwość.

2.9. www.goldmark.pl zastrzega prawo anulowania zamówienia w przypadku niedostępności produktu, O fakcie tym www.goldmark.com.pl powiadomi klienta niezwłocznie w formie wiadomości email bądź telefonicznej.

2.10. W przypadku anulowania opłaconego zamówienia www.goldmark.com.pl Sprzedawca zwróci klientowi kwotę zapłaty za zamówiony towar, która została wcześniej uiszczona.

2.11. www.goldmark.com.pl zastrzega prawo do jednostronnego anulowania lub modyfikacji zamówienia w przypadku błędu technicznego lub teleinformatycznego, przy oznaczaniu produktu, w tym jego opisu, parametrów technicznych, dostępności oraz ceny. O fakcie tym www.goldmark.pl powiadomi klienta niezwłocznie w formie wiadomości email.

2.12. www.goldmark.com.pl zastrzega prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku nieprzestrzegania zasad objętych Regulaminem.

 

3. PŁATNOŚĆ I FORMY PŁATNOŚĆI ZA ZAMÓWIENIE

3.1. Istnieje tylko jedna forma płatności :

a) płatność przelewem na konto sprzedawcy podane w otrzymanym mailu po zakończeniu transakcji zakupu 

3.2.  Klient zobowiązuję się do dokonania przelewu na konto bankowe podane w podsumowaniu zamówienia bądź w e-mailu potwierdzającym zamówienie maksymalnie do 5 dni od dnia dokonania zakupu na stronie www.goldmark.pl .

3.3. W przypadku niedotrzymania w/w terminu przez Klienta zamówienie zostanie anulowane a zaksięgowana po tym terminie płatność zostanie zwrócona na konto nadawcy przelewu o czym Klient zostanie powiadomiony droga e-mail na adres podany podczas rejestracji konta na stronie.

3.4. Zamówienie nie traci ważności gdy Klient po otrzymaniu e-maila z anulacją zamówienia podtrzyma chęć realizacji zamówienia a przedmioty zamówienia bądź przedmiot nadal będą dostępne.

3.5. Klient  dokonuje przelewu za zamówienie na nasze konto firmowe o numerze:  

 

4. FORMY DOSTAW TOWARU

4.1. Bezpłatna dostawa przy zakupie powyżej 400 zł

4.2. Zamówienie poniżej 400 zł z dostawą za opłatą

4.3 Wysyłka zamówienia w ciągu 24h

 

5. GWARANCJA

5.1. GOLDMARK.COM.PL odpowiada za przebieg transakcji zamówienia towaru oraz jego dostawę.

5.2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w www.goldmark.pl . Uprawnienie to przysługuje w ciągu 14 dni od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia www.goldmark.pl W takim przypadku Klient powinien wysłać zgłoszenie zaistniałego faktu na adres sklep@goldmark.com.pl oraz odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres :
GOLDMARK.COM.PL Dział Reklamacji
ul. Weteranów 1
84-200 Wejherowo

5.3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu ( paragon fiskalny , kopia zamówienia internetowego , dokument przelewu bankowego) z opisem reklamacji ( wzór )

5.4. www.goldmark.pl, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) www.goldmark.pl zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), www.goldmark.com.pl zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5.5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Kupującego, wszelkie koszty reklamacji pokrywa Kupujący.

5.6. Towary sprzedawane w www.goldmark.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

5.7. W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru przy Dostawcy

5.8. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie przesyłki bądź towaru w chwili odbioru zgłasza to Dostawcy i sporządza wraz z nim protokół szkody bądź nie odbiera zamówionego towaru.

5.9. W przypadku Dostawy  Klient ma obowiązek sprawdzić stan opakowania i jego zawartość przy kurierze . Gdy Klient stwierdzi iż przesyłka bądź jej zawartość jest uszkodzona prosi kuriera  o sporządzenie protokołu szkody . W przypadku gdy tego nie uczyni a towar będzie uszkodzony reklamacja nie zostanie uznana z winy Klienta.

6. www.goldmark.com.pl Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania towaru przez Kupującego.

6.1. Zdjęcia produktów i ich opisy mają charakter  poglądowy , informacyjny i nie różnią się od oferowanego produktu,który otrzyma Klient. 7. ZWROT TOWARU

7.1. Klient ma prawo do zwrotu towaru zakupionego w www.godmark.pl, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru. - Dyrektywa 2011/83/UE. Warunkiem zwrotu towaru w powyższym trybie, jest złożenie stosownego oświadczenia na piśmie i przesłanie go na adres sklep@goldmark.com.pl we wskazanym terminie. –załącznik

7.2. Towar zwracany w trybie opisanym w punkcie 7.1, Klient zobowiązany jest do odesłania na adres wskazany GOLDMARK.COM.PL .

7.3. Informujemy iż zgodnie z art. 14 ust. 1 dyrektywy 2011/83 Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych zwracanych towarów.

7.4. Do zwracanego towaru Klient zobowiązany jest załączyć oryginał paragonu , oświadczenie o odstąpieniu od umowy opatrzone podpisem ze wskazaniem numeru rachunku bankowego do przelewu zwracanej kwoty jednakże brak paragonu nie jest podstawą do nie przyjęcia zwrotu towaru i zamiast niego można dostarczyć kopię zakupu internetowego bądź kopię przelewu bankowego dla transakcji związanej ze zwrotem towaru.

7.5. Zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy 2011/83 w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość konsument odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów .

7.6 Zwrot uiszczonej wcześniej kwoty zapłaty za towar, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru i weryfikacji stanu zwracanego towaru przez Sprzedawcę8. POSTANOWIENIA KONCOWE I POLITYKA COOKIES

8.1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony posiadanych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z ustawą Klienci www.goldmark.com.pl mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Użytkownik ma możliwość wglądu oraz poprawienia swoich danych po zalogowaniu się do serwisu goldmark.com.pl

8.2. Rejestracja w www.goldmark.com.pl jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego z siedzibą w Warszawie do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Kupującego, obsługi po sprzedażnej, przekazywaniem Kupującemu informacji handlowych oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych" (DZ.U. nr 133, poz.833) oraz Ustawą z dnia 18.07.2002r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną", a także na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego

8.3. GOLDMARK.COM.PL wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z www.goldmark.com.pl w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

8.4. GOLDMARK.COM.PL informuje, że podczas przeglądania stron internetowych www.goldmark.pl używane są przez GOLDMARK.COM.PL pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z www.goldmark.com.pl.

8.5. Uzyskane przez GOLDMARK.COM.PL informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem.

8.6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. GOLDMARK.COM.PL informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z www.goldmark.pl może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

8.7. www.goldmark.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.goldmark.com.pl . Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

8.8. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umów kupna-sprzedaży pomiędzy www.goldmark.com.pl a Klientem, jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub miejsca zamieszkania pozwanego.

8.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa

8.10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku .

 

 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password